Obligatoriu! Toti participantii trebuie sa invete versurile cantecului “Talentati la fel”

Mandatory! We ask all the participants to learn by heart the lyrics of the song “Talentati la fel”

Обязательно! Все конкурсанты должны выучить наизусть слова песни “Talentati la fel”

 

 

 1. Organizatori

REGULAMENT

Privind organizarea şi desfăşurarea Festivalul-concurs Internaţional de muzică uşoară, populara „MARUL De   AUR” Ediţia VIII, 2017

Festivalul-concurs Internaţional de muzică uşoară si populara „Mărul de Aur” este organizat de Asociaţia Obştească “Rafael Star” cu scopul de a integra copiii cu dizabilitati in societate!

          Obiective

 • Festivalul concurs are drept scop promovarea muzicii uşoare de certă valoare artistică, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative în vederea plasăriilor în elita muzicii uşoare naţionale şi internaţionale.
 • Perfecţionarea măiestriei şi stimularea activităţii de creaţie a interpreţilor de muzică uşoară; si muzica populara.

Descoperirea şi încurajarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicii uşoare;

 

 1. Condiţii de participare

Festivalul se desfasoara sub motoul – Talentati la fel!

 • Festivalul Concurs Internaţional de muzică uşoară este deschis tuturor interpreţilor de muzică uşoară, inclusiv tinerilor cu dezabilităţi, cu vârsta cuprinsă între 7- nelimitat ani.
 • În concurs vor participa solişti vocalişti, duete vocale, formaţiuni vocale.
 • Conform categoriilor de vârstă:
 • 5 – 7 ani
 • 7 – 9 ani
 • 10 – 13 ani
 • 14 – 17 ani
 • 18 – 30 ani

Propunerile pentru concurs vor fi expediate pe adresa:  maruldeaur2017@yahoo.com

Formularul il puteti descarca de pe pagina officială a site-ului www.maruldeaur.md

Pentru a vă înregistra în concurs este nevoie să expediați  o piesă in orice limbă, o poză și fișa de inscriere.

 • Taxa de înscriere este însumă de 50 euro, nerambursabilă
 • Concurenţii cu dizabilităţi sunt scutiţi de taxa de înscriere.
 • Însoţitorii – parinţii sau profesorii concurenţilor îşi asigura sinestător cazarea şi masa
 • Fiecare concuret care participa de peste hotare si insotitorii lui ,au obligatia sa se cazeze in Hotelul “Iris”. Taxa este de 250 euro/persoana  din 29.09.2017 pina pe 2.10.2017
 • In taxa de 250 euro intra: 2 excursii Orheiul Vechi si Subsolul de la Cricova ,cazarea+ alimentatia: dejunul si cina, si transportul de la aeroport la hotel si inapoi.

OBLIGATORIU: se prezintă copiile certificatelor de naştere pentru concurenţi sau buletin de identitate, precum şi copia documentelor pentru însoţitori.

La concurs vor participa toti concurentii selectati cu melodiile propuse de ei. Interpretatrea melodiilor va fi de pe CD cu orchestratia pe negative.

 • La concurs vor participa toti concurentii selectati cu melodiile propuse de ei. Interpretatrea melodiilor va fi de pe stick cu orchestratia pe negative.
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul excluziv de a filma, fotografi aş iînregistra audio toate prestaţiile în cadrul etapelor concursului, cu scopul de a arhiva şi folosi (necomercial) în transmisiuni radio şi TV, de a edita şi exploata metodic materialele, inclusiv cântecele interpretate în concurs. Acordul concurenţilor va fi certificat prin semnătură în fişa personală.
 • Concurenţii, care vor câștiga trofeul, vor avea responsabilitatea să participe (necomercial) în cadrul spectacolului de gală a ediţie iurmătoare.
 • Fiecare concurent va interpreta, obligatoriu, o melodii in orice limba. Negativele şi materialele expediate organizatorilor nu se returnează. Sa nu depaseasca 4 min.
 1. Criterii de apreciere
 • calitatile vocale
 • măiestria interpretativă
 • originalitatea interpretării;
 • show-ul si prezenţa scenica;
 • ţinuta artistică şi vestimentară;
 • valoarea şi dificultatea repertoriului
 • calitatea negativelor

 

 1. Organizare şi desfăşurare

Ediţia VIII se va desfăşura la 29 septembrie-2 octombrie 2017 în Chişinău R. Moldova în doua etape

 Etapa I-a va fi organizată la 1 octombrie – Festivalul Concurs, in sala Filarmonica Nationala “Serghei Lunchevici”

 Etapa a II-a Gala laureaţilor cu inminarea premiilor si trofeilor „Marul de Aur”, în incinta salei Palatul National “Nicolae Sulac” din mun. Chisinau.

 1. Premiile

Participantilor li se vor acorda diplome de participare şi premii.

 • Două trofeie A Festivalului “ Marul de aur ”– 2017 a câte 10000 lei. ( unul din trofeie va fi pentru copii cu dezabilităţi )
 1. Juriul

Are in componenta sa personalitati de marca ale muzicii din R.M si Romania, Ucraina, Rusia, redactori radio TV, personalităţi din RM.
Hotararea juriului este difinitiva si nu poate fi contestata.

 

Directorul si producatorul festivalului: Ina Bobeica       

GSM.: +37369758355

Tel.: +37322 59 76 00; +37322 22 60 80

maruldeaur2017@yahoo.com

www.maruldeaur.md

Fișa de inscriere se downloadează aici

 1. Организаторы

ПРАВИЛА

на организацию международного фестиваля-конкурса поп-музыки«Золотое яблоко» VIII-e издание, 2017

Mеждународный фестиваль-конкурс поп-музыки «Золотое яблоко» организован A.O. «RafaelStar»

Цель конкурса

 • Цель этого фестиваля-конкурса содействовать художественные и музыкальные ценности, утверждение и запуск молодых голосов, стимулирование ценностях в элитной национальной и международной поп-музыки
 • В конкурсе будет участвовать вокальные солисты, вокальные дуэты, вокальные группы.

 

 1. Условия

Фестиваль проводится под девизом – Мы все талантливые!

 • Международный   конкурс-фестиваль открыт для всех поп-певцов музыки, в том числе молодежи с ограниченными возможностями, в возрасте  от 7-неограниченное количество лет.
 • В конкурсе примут участие вокальные исполнители, вокальные дуэты
 • По возрастным группам
 • 5 – 7 лет
 • 7 – 9 лет
 • 10 – 13 лет
 • 14 – 17 лет
 • 18 – 30 лет

Заявки на участие в конкурсе отправляют по адресу:maruldeaur2017@yahoo.com

На конкурсе будет одна песня, конкуренты должны послать одну песню в электронном варианте организаторам конкурса, на румынском языке.

 • Иностранные конкуренты будут петь на своем родном языке. Регистрационный взнос составляет 50 евро, и не подлежит возврату, а проживание, питание и перевозки по месту, берут на себя организаторы.
 • Конкуренты с ограниченными возможностями, освобождаются от регистрационного взноса. Воспитатели – родители или учителя самостоятельно предоставляют своим конкурсантам проживание и питание.
 • Каждый конкурент оплачивает 250 евро проживание на одну персону с 29.09.2017 по 2.10.2017, гостиница “Ирис”.
 • В регистрационный взнос 250 евро входят: 2 экскурсии в Orheiul Vechi и Подвал Крикова ,проживание + питание: завтрак и ужин, и трансфер из аэропорта в отель и обратно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: предоставить копии свидетельств о рождении конкурсантов или удостоверения личности, копии документов сопровождающих лиц, а также позитивы в формате MP3 должны быть отправлены на адреса электронной почты, указанные выше.

 • В конкурсе примут участие все участники которые прошли отбор(первый этап), со своей предлагаемой песней. Озвучка песен будут на отрицательной оркестровки CD. Очередность участия в конкурсе будет определена путем жеребьевки.
 • Организаторы оставляют за собой исключительное право на съемку, фотографировать и записывать звук, для того, чтобы архивы и использования (коммерческого материала) в радио или телепередачи, редактировать и использовать методические материалы, в том числе песни исполнетые в конкурсе . Это соглашение конкурентами будет подписано при заполнения заявки.
 • Конкуренты которые выиграют трофей и призы, обязаны выступать следующих изданиях.
 • Каждый участник будет петь, обязательно, песню на любом языке. Негативы и материалы погруженные организаторы не возвращаются. Не превышать 4 минут.
 1. Критерий оценки
 • Голосовые качества:
 • Исполнение;
 • Шоу и умение держаться на сцене;
 • Ценность и сложность репертуара;
 • Качество музыкального сопровождения.

 

 1. Организация и развитие

Пятое издание «Золотое яблоко» будет проходитьс 29 сентября- 2 октября 2017 года в Кишиневе, Молдова, в два этапа

– первый этап  будет организован 1-ого октября – Конкурс-фестиваль, в зале Национальнои Филармонике “Сергеи Лункевичи”

–  второй этап Гала-концерт с вручением призов и наград «Золотое яблоко», в зале Национального Палата Театра “Nicolae Sulac”, города Кишинева.

 

 1. Награды

Конкурсанты будут удостоены Дипломов участника и наград.

 • Два приза «Золотое яблоко – 2017»по 10 000 леев (один из трофеев будет для детей с ограниченными возможностями )
 1. Жури

В составе жюри деятели музыки Республики Молдова и Румынии, Украины, России, редакторы радио и телевидения, выдающиеся личности Республики Молдова.

Решение жюри окончательное, и не может быть оспорено.

 

Режиссер и продюсер фестиваля: Ина Бобейка    

GSM.: +37369758355

Тел.: +37322 59 76 00; +37322 22 60 80

почта: maruldeaur2017@yahoo.com

www.maruldeaur.md

Заявку можно скачать сдесь

 1. Organizers

REGULATIONS

of International Festival Contest of pop music„GOLDEN APPLE” 8rd edition, 2017

The International Festival-Contest of pop music „Golden Apple” is organized by the public association “Rafael Star”

             Objectives

 • The festival contest aims to promote pop music of artistic value, launching young voices, the stimulation of performing values for placing them within the elite of national and international pop music
 • Enhancing the talent and stimulation of creation activity among pop music performers;
 • Discovering and encouraging young talents in the area of performing pop music;

 

 1. Conditions of participation

The festival takes place under the title – Equally talented!

 • The International Festival Contest of pop music is open to all pop music performers,including to young people with disabilities, with age between 7 and unlimited years.
 • In the contest may participate soloists, vocal duets or vocal groups.
 • Accordingtoagecategoriesbelow
 • 5 – 7 years old
 • 7 – 9 years old
 • 10 – 13 years old
 • 14 – 17 years old
 • 18 – 30 years old

Proposals for the contest will be sent to the address: maruldeaur2017@yahoo.com

You can download the form of registration here 
Each participant will perform two songs; the participants will send to organizers 1 song by email, proposed for the contest, in Romanian language. The participants from foreign countries will perform in their native language.

 • The registration fee is 50 euro, non-refundable, the meals for participants are covered by organizers.
 • The contestants with disabilities will not pay the registration fee. The supervisors –parents or teachers of participants will cover the accommodation and meals expenses on their own. The persons who want to be accommodated in the “IRIS” Hotel, 250 euro/one pers. for one day, from 29.09.2017 until 2.10.2017 October.
 • The festival organizers will set up transfer from airport and railway station with buses.

MANDATORY: participants will submit copies of their birth certificates or identity cards, as well as copies of documents of their supervisors. Songs in mp3 format with pre-recorded voice should be sent to the email addresses indicated below.

 • At the contest will participate all contestants selected with the songs proposed by them. Their performance should be live, with music support on CD.
 • The organizers reserve their exclusive right to film, take pictures and record all performances of all phases of the contest, for archiving and further use (noncommercial) in radio and TV broadcasts, of editing and using the materials, including the songs performed in the contest. The contestants agreement will be certified by signature in personal file.
 • The contestants which will win the trophy or 1st prize will have the responsibility of participate (for free) in the next year edition’s Gala.
 • Each contestant will perform mandatory, two songs, one from their mother tongue alegeresi one. Negatives and materials sent organizers are not returned. Does not exceed 4 min.
 1. Appreciation criteria
 • Vocalqualities
 • performingtalent
 • originalityofinterpretation;
 • the show and stage performance;
 • artisticandfashionposture;
 • the repertoire value and difficulty the quality of audio track
 1. Organization

The 5rd edition will take place between 29 september – 2 octomber 2017 in Chişinău, Republic of Moldova, in two phases

Phase will take place on 1 octomber – Festival Contest, in the building of National Filarmonic “Serghei Lunchevici “

Phase II Gala and awarding prizes and trophees „Golden Apple”, in the building of The National Palace “Nicolae Sulac” mun. Chisinau.

5. Awards

The participants will receive diplomas of participation and prizes.

 • 2 trophees“Golden apple” – 2017, and a prize of 10000 lei. (one of the trophes will beawarded for a child with disabilities)
 1. Jury

Is composed of great personalities of music industry from Moldova, Romania, Ukraine, Russia, Malta, TV editors and other personalities from Republic of Moldova.

The jury decision is final and can not be contested.

Director and producer of the festival: Ina Bobeica

GSM.: +37369758355

Tel.: +37322 59 76 00; +37322 22 60 80

e-mail:maruldeaur2017@yahoo.com

www.maruldeaur.md

You can download the form of registration here

+ Versiunea română
 1. Organizatori

REGULAMENT

Privind organizarea şi desfăşurarea Festivalul-concurs Internaţional de muzică uşoară, populara „MARUL De   AUR” Ediţia VIII, 2017

Festivalul-concurs Internaţional de muzică uşoară si populara „Mărul de Aur” este organizat de Asociaţia Obştească “Rafael Star” cu scopul de a integra copiii cu dizabilitati in societate!

          Obiective

 • Festivalul concurs are drept scop promovarea muzicii uşoare de certă valoare artistică, afirmarea şi lansarea tinerelor voci, stimularea valorilor interpretative în vederea plasăriilor în elita muzicii uşoare naţionale şi internaţionale.
 • Perfecţionarea măiestriei şi stimularea activităţii de creaţie a interpreţilor de muzică uşoară; si muzica populara.

Descoperirea şi încurajarea tinerelor talente în domeniul interpretării muzicii uşoare;

 

 1. Condiţii de participare

Festivalul se desfasoara sub motoul – Talentati la fel!

 • Festivalul Concurs Internaţional de muzică uşoară este deschis tuturor interpreţilor de muzică uşoară, inclusiv tinerilor cu dezabilităţi, cu vârsta cuprinsă între 7- nelimitat ani.
 • În concurs vor participa solişti vocalişti, duete vocale, formaţiuni vocale.
 • Conform categoriilor de vârstă:
 • 5 – 7 ani
 • 7 – 9 ani
 • 10 – 13 ani
 • 14 – 17 ani
 • 18 – 30 ani

Propunerile pentru concurs vor fi expediate pe adresa:  maruldeaur2017@yahoo.com

Formularul il puteti descarca de pe pagina officială a site-ului www.maruldeaur.md

Pentru a vă înregistra în concurs este nevoie să expediați  o piesă in orice limbă, o poză și fișa de inscriere.

 • Taxa de înscriere este însumă de 50 euro, nerambursabilă
 • Concurenţii cu dizabilităţi sunt scutiţi de taxa de înscriere.
 • Însoţitorii – parinţii sau profesorii concurenţilor îşi asigura sinestător cazarea şi masa
 • Fiecare concuret care participa de peste hotare si insotitorii lui ,au obligatia sa se cazeze in Hotelul “Iris”. Taxa este de 250 euro/persoana  din 29.09.2017 pina pe 2.10.2017
 • In taxa de 250 euro intra: 2 excursii Orheiul Vechi si Subsolul de la Cricova ,cazarea+ alimentatia: dejunul si cina, si transportul de la aeroport la hotel si inapoi.

OBLIGATORIU: se prezintă copiile certificatelor de naştere pentru concurenţi sau buletin de identitate, precum şi copia documentelor pentru însoţitori.

La concurs vor participa toti concurentii selectati cu melodiile propuse de ei. Interpretatrea melodiilor va fi de pe CD cu orchestratia pe negative.

 • La concurs vor participa toti concurentii selectati cu melodiile propuse de ei. Interpretatrea melodiilor va fi de pe stick cu orchestratia pe negative.
 • Organizatorii îşi rezervă dreptul excluziv de a filma, fotografi aş iînregistra audio toate prestaţiile în cadrul etapelor concursului, cu scopul de a arhiva şi folosi (necomercial) în transmisiuni radio şi TV, de a edita şi exploata metodic materialele, inclusiv cântecele interpretate în concurs. Acordul concurenţilor va fi certificat prin semnătură în fişa personală.
 • Concurenţii, care vor câștiga trofeul, vor avea responsabilitatea să participe (necomercial) în cadrul spectacolului de gală a ediţie iurmătoare.
 • Fiecare concurent va interpreta, obligatoriu, o melodii in orice limba. Negativele şi materialele expediate organizatorilor nu se returnează. Sa nu depaseasca 4 min.
 1. Criterii de apreciere
 • calitatile vocale
 • măiestria interpretativă
 • originalitatea interpretării;
 • show-ul si prezenţa scenica;
 • ţinuta artistică şi vestimentară;
 • valoarea şi dificultatea repertoriului
 • calitatea negativelor

 

 1. Organizare şi desfăşurare

Ediţia VIII se va desfăşura la 29 septembrie-2 octombrie 2017 în Chişinău R. Moldova în doua etape

 Etapa I-a va fi organizată la 1 octombrie – Festivalul Concurs, in sala Filarmonica Nationala “Serghei Lunchevici”

 Etapa a II-a Gala laureaţilor cu inminarea premiilor si trofeilor „Marul de Aur”, în incinta salei Palatul National “Nicolae Sulac” din mun. Chisinau.

 1. Premiile

Participantilor li se vor acorda diplome de participare şi premii.

 • Două trofeie A Festivalului “ Marul de aur ”– 2017 a câte 10000 lei. ( unul din trofeie va fi pentru copii cu dezabilităţi )
 1. Juriul

Are in componenta sa personalitati de marca ale muzicii din R.M si Romania, Ucraina, Rusia, redactori radio TV, personalităţi din RM.
Hotararea juriului este difinitiva si nu poate fi contestata.

 

Directorul si producatorul festivalului: Ina Bobeica       

GSM.: +37369758355

Tel.: +37322 59 76 00; +37322 22 60 80

maruldeaur2017@yahoo.com

www.maruldeaur.md

Fișa de inscriere se downloadează aici

+ Русская версия
 1. Организаторы

ПРАВИЛА

на организацию международного фестиваля-конкурса поп-музыки«Золотое яблоко» VIII-e издание, 2017

Mеждународный фестиваль-конкурс поп-музыки «Золотое яблоко» организован A.O. «RafaelStar»

Цель конкурса

 • Цель этого фестиваля-конкурса содействовать художественные и музыкальные ценности, утверждение и запуск молодых голосов, стимулирование ценностях в элитной национальной и международной поп-музыки
 • В конкурсе будет участвовать вокальные солисты, вокальные дуэты, вокальные группы.

 

 1. Условия

Фестиваль проводится под девизом – Мы все талантливые!

 • Международный   конкурс-фестиваль открыт для всех поп-певцов музыки, в том числе молодежи с ограниченными возможностями, в возрасте  от 7-неограниченное количество лет.
 • В конкурсе примут участие вокальные исполнители, вокальные дуэты
 • По возрастным группам
 • 5 – 7 лет
 • 7 – 9 лет
 • 10 – 13 лет
 • 14 – 17 лет
 • 18 – 30 лет

Заявки на участие в конкурсе отправляют по адресу:maruldeaur2017@yahoo.com

На конкурсе будет одна песня, конкуренты должны послать одну песню в электронном варианте организаторам конкурса, на румынском языке.

 • Иностранные конкуренты будут петь на своем родном языке. Регистрационный взнос составляет 50 евро, и не подлежит возврату, а проживание, питание и перевозки по месту, берут на себя организаторы.
 • Конкуренты с ограниченными возможностями, освобождаются от регистрационного взноса. Воспитатели – родители или учителя самостоятельно предоставляют своим конкурсантам проживание и питание.
 • Каждый конкурент оплачивает 250 евро проживание на одну персону с 29.09.2017 по 2.10.2017, гостиница “Ирис”.
 • В регистрационный взнос 250 евро входят: 2 экскурсии в Orheiul Vechi и Подвал Крикова ,проживание + питание: завтрак и ужин, и трансфер из аэропорта в отель и обратно.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: предоставить копии свидетельств о рождении конкурсантов или удостоверения личности, копии документов сопровождающих лиц, а также позитивы в формате MP3 должны быть отправлены на адреса электронной почты, указанные выше.

 • В конкурсе примут участие все участники которые прошли отбор(первый этап), со своей предлагаемой песней. Озвучка песен будут на отрицательной оркестровки CD. Очередность участия в конкурсе будет определена путем жеребьевки.
 • Организаторы оставляют за собой исключительное право на съемку, фотографировать и записывать звук, для того, чтобы архивы и использования (коммерческого материала) в радио или телепередачи, редактировать и использовать методические материалы, в том числе песни исполнетые в конкурсе . Это соглашение конкурентами будет подписано при заполнения заявки.
 • Конкуренты которые выиграют трофей и призы, обязаны выступать следующих изданиях.
 • Каждый участник будет петь, обязательно, песню на любом языке. Негативы и материалы погруженные организаторы не возвращаются. Не превышать 4 минут.
 1. Критерий оценки
 • Голосовые качества:
 • Исполнение;
 • Шоу и умение держаться на сцене;
 • Ценность и сложность репертуара;
 • Качество музыкального сопровождения.

 

 1. Организация и развитие

Пятое издание «Золотое яблоко» будет проходитьс 29 сентября- 2 октября 2017 года в Кишиневе, Молдова, в два этапа

– первый этап  будет организован 1-ого октября – Конкурс-фестиваль, в зале Национальнои Филармонике “Сергеи Лункевичи”

–  второй этап Гала-концерт с вручением призов и наград «Золотое яблоко», в зале Национального Палата Театра “Nicolae Sulac”, города Кишинева.

 

 1. Награды

Конкурсанты будут удостоены Дипломов участника и наград.

 • Два приза «Золотое яблоко – 2017»по 10 000 леев (один из трофеев будет для детей с ограниченными возможностями )
 1. Жури

В составе жюри деятели музыки Республики Молдова и Румынии, Украины, России, редакторы радио и телевидения, выдающиеся личности Республики Молдова.

Решение жюри окончательное, и не может быть оспорено.

 

Режиссер и продюсер фестиваля: Ина Бобейка    

GSM.: +37369758355

Тел.: +37322 59 76 00; +37322 22 60 80

почта: maruldeaur2017@yahoo.com

www.maruldeaur.md

Заявку можно скачать сдесь

+ English version
 1. Organizers

REGULATIONS

of International Festival Contest of pop music„GOLDEN APPLE” 8rd edition, 2017

The International Festival-Contest of pop music „Golden Apple” is organized by the public association “Rafael Star”

             Objectives

 • The festival contest aims to promote pop music of artistic value, launching young voices, the stimulation of performing values for placing them within the elite of national and international pop music
 • Enhancing the talent and stimulation of creation activity among pop music performers;
 • Discovering and encouraging young talents in the area of performing pop music;

 

 1. Conditions of participation

The festival takes place under the title – Equally talented!

 • The International Festival Contest of pop music is open to all pop music performers,including to young people with disabilities, with age between 7 and unlimited years.
 • In the contest may participate soloists, vocal duets or vocal groups.
 • Accordingtoagecategoriesbelow
 • 5 – 7 years old
 • 7 – 9 years old
 • 10 – 13 years old
 • 14 – 17 years old
 • 18 – 30 years old

Proposals for the contest will be sent to the address: maruldeaur2017@yahoo.com

You can download the form of registration here 
Each participant will perform two songs; the participants will send to organizers 1 song by email, proposed for the contest, in Romanian language. The participants from foreign countries will perform in their native language.

 • The registration fee is 50 euro, non-refundable, the meals for participants are covered by organizers.
 • The contestants with disabilities will not pay the registration fee. The supervisors –parents or teachers of participants will cover the accommodation and meals expenses on their own. The persons who want to be accommodated in the “IRIS” Hotel, 250 euro/one pers. for one day, from 29.09.2017 until 2.10.2017 October.
 • The festival organizers will set up transfer from airport and railway station with buses.

MANDATORY: participants will submit copies of their birth certificates or identity cards, as well as copies of documents of their supervisors. Songs in mp3 format with pre-recorded voice should be sent to the email addresses indicated below.

 • At the contest will participate all contestants selected with the songs proposed by them. Their performance should be live, with music support on CD.
 • The organizers reserve their exclusive right to film, take pictures and record all performances of all phases of the contest, for archiving and further use (noncommercial) in radio and TV broadcasts, of editing and using the materials, including the songs performed in the contest. The contestants agreement will be certified by signature in personal file.
 • The contestants which will win the trophy or 1st prize will have the responsibility of participate (for free) in the next year edition’s Gala.
 • Each contestant will perform mandatory, two songs, one from their mother tongue alegeresi one. Negatives and materials sent organizers are not returned. Does not exceed 4 min.
 1. Appreciation criteria
 • Vocalqualities
 • performingtalent
 • originalityofinterpretation;
 • the show and stage performance;
 • artisticandfashionposture;
 • the repertoire value and difficulty the quality of audio track
 1. Organization

The 5rd edition will take place between 29 september – 2 octomber 2017 in Chişinău, Republic of Moldova, in two phases

Phase will take place on 1 octomber – Festival Contest, in the building of National Filarmonic “Serghei Lunchevici “

Phase II Gala and awarding prizes and trophees „Golden Apple”, in the building of The National Palace “Nicolae Sulac” mun. Chisinau.

5. Awards

The participants will receive diplomas of participation and prizes.

 • 2 trophees“Golden apple” – 2017, and a prize of 10000 lei. (one of the trophes will beawarded for a child with disabilities)
 1. Jury

Is composed of great personalities of music industry from Moldova, Romania, Ukraine, Russia, Malta, TV editors and other personalities from Republic of Moldova.

The jury decision is final and can not be contested.

Director and producer of the festival: Ina Bobeica

GSM.: +37369758355

Tel.: +37322 59 76 00; +37322 22 60 80

e-mail:maruldeaur2017@yahoo.com

www.maruldeaur.md

You can download the form of registration here